هرکس بطریقی دل مامیشکند...........بیگانه جدادوست جدامیشکند

بایدتروپیداکنم شایدهنوزهم دیرنیست

توساده دل کندی ولی تقدیربی تقصیرنیست

بااین که بیتاب منی بازهم منوخط میزنی

بایدتروپیداکنم  توباخودت هم دشمنی

کی بایه جمله مثل من میتونه آرومت کنه

اون لحظه های آخراز رفتن پشیمونت کنه

دلگیرم ازاین شهرسرد این کوچه های بی عبور

وقتی به من فکرمیکنی  فکرمیکنم ازراه دور

آخریه شب این گریه ها سوی چشامومیبره

عطرت داره ازپیرهنی که جاگذاشتی میپره

بایدتروپیداکنم  هرروزتنهاترنشی

رازی به باهم بودنت حتی ازاین کمترنشی

پیدات کنم حتی اگرپروازم روپرپرکنی

محکم بگیرم دستت رو احساسم روباورکنی

 

باصدای .....................شادمهرعقیلی

+ تاريخ دوشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۰ نويسنده سجادی |